خدمات دندانپزشکی

هزینه ویزیت دندان‌پزشک عمومی 22.000 تومان و متخصص 35.000 می‌باشد.

در صورتی که در مطب بعد از ویزیت، کار انجام پذیرد، هزینه ویزیت رایگان می‌باشد. در غیر اینصورت هزینه ویزیت پزشک عمومی 12.000 تومان و ویزیت پزشک متخصص 20.000 تومان می‌باشد.

ممبرین و پودر استخوان بر طبق فاکتور خریداری‌شده توسط پزشک محاسبه می‌گردد و شامل تخفیف نمی‌باشد