اطلاعیه و خبر رسانی ها

فاقد تصویر

   حذف پزشک

خدمت مشترکین کارت سلامت مهر عرض می شود که دکتر مجید حدیقی و دکتر رزا ولی زادگان از لیست پزشکان 95 کارت سلامت مهر حذف گردیدند.

به زودی پزشکان جدید از طریق همین بخش اعلام می گردد.

بازگشت به صفحه خبر رسانی ها