شرایط اخذ نمایندگی

متقاضی نمایندگی شرکت باید ترجیحا نماینده یکی از شرکتهای بیمه که دارای دفتر و کد نمایندگی هستند باشد. در صورت عدم احراز این شرط، حرفه و آدرس محل کار خود را در بخش توضیحات بنویسید.

لطفا گزینه های مربوطه را تکمیل فرمائید